Dla autorów

Rodzaje publikowanych tekstów na łamach miesięcznika „Świat Problemów”

Zapraszamy autorów – specjalistów teoretyków i praktyków – do przesyłania tekstów do miesięcznika „Świat Problemów” dotyczących profilaktyki alkoholowej i narkotykowej, zdrowia publicznego, tematyki uzależnienia i współuzależnienia, polityki dotyczącej rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych, pracy z pacjentami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych oraz borykającymi się z uzależnieniami behawioralnymi, a także z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przesyłane teksty mogą mieć postać:

 • artykułów analitycznych, opracowań tematycznych,
 • artykułów pokazujących przykłady ciekawych projektów realizowanych w gminach czy przykłady dobrych praktyk (ciekawych programów, zadań itp. realizowanych w obszarze profilaktyki uzależnień, leczenia, rozwiązywania problemów),
 • interesujących wywiadów ze specjalistami,
 • artykułów o charakterze poradnikowym, także zawierającym porady prawne,
 • relacji z miejsc i wydarzeń (np. konferencje, kampanie itp.), reportaży,
 • raportów z badań.

Teksty należy przesyłać na adres redakcji: swiatproblemow@etoh.edu.pl

Informacje techniczne

 1. Tekst powinien mieć do 16 tys. znaków (licząc ze spacjami) opatrzony tytułem, leadem, śródtytułami.
 2. Tekst powinien być pisany Times New Roman 12 pkt. z interlinią 1,5.
 3. Artykuł powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem autora/autorów lub pseudonimem (jednakże z podaniem pełnego imienia i nazwiska do wiadomości redakcji). Powinien zawierać krótką informację o autorze, dosłownie 1-2 zdania.
 4. Tekst może zawierać wykresy, tabele, zestawienia, statystyki istotne dla tematu z dokładnym ich opisem, ale liczba znaków obejmuje w tym przypadku zarówno tekst główny, jak i tekst zawarty w tabelach.
 5. Do artykułu mogą być dołączone zdjęcia, grafika z dokładnym podaniem autora/autorów.
 6. Do tekstu powinien być dołączony adres e-mail i nr telefonu autora artykułu (do wiadomości redakcji).
 7. Jeśli artykuł jest rezultatem współpracy kilku osób, należy podać nazwiska wszystkich współautorów. Jeśli natomiast powstał w ramach projektu badawczego, należy podać informację na temat instytucji, stowarzyszeń czy innych podmiotów, na zlecenie których powstał dany projekt badawczy.
 8. Cytowana w artykułach literatura powinna być opisana w przypisach lub bibliografii. Przypisy nie powinny stanowić więcej niż 10% całego artykułu. Bibliografię należy podać w kolejności alfabetycznej. Redakcja zastrzega sobie prawo do zamieszczania pod artykułem informacji Bibliografia dostępna w redakcji w przypadku, gdy bibliografia jest zbyt obszerna.

Sposób cytowania literatury powinien być zgodny z obowiązującymi normami.

Informacje dodatkowe

 1. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nadesłanych tekstach niezbędnych poprawek redakcyjnych, skrótów. Jeśli liczba naniesionych zmian jest bardzo duża i wpływa na ostateczny kształt tekstu, wówczas redakcja przesyła materiał do akceptacji autorowi.
 2. Redakcja zastrzega sobie prawo zwrócenia się do autora z prośbą o wprowadzenie poprawek zasugerowanych w procesie oceny merytorycznej tekstu.
 3. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia tekstów, które nie są zgodne z profilem pisma oraz do decydowania o terminie ewentualnego druku zgłoszonych tekstów.