O nas

Od 1993 roku miesięcznik „Świat Problemów” przygotowujemy z myślą o wszystkich tych, którzy są zaangażowani w profilaktykę i pomoc osobom uzależnionym oraz rozwiązywanie problemów uzależnień.

Pismo nasze kierujemy w szczególności do:

 • członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • pełnomocników wójta/burmistrza/prezydenta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • koordynatorów gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • przedstawicieli stowarzyszeń i klubów abstynenckich,
 • osób zaangażowanych w pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom, w tym m.in. pracowników lecznictwa odwykowego, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, psychologów itp.;
 • osób uzależnionych i ich rodzin.

Każdy z Was znajdzie tu informacje, cenne porady oraz przykłady dobrych praktyk i ciekawych programów realizowanych w obszarze profilaktyki, leczenia i rozwiązywania problemów uzależnień. Prezentujemy opinie ekspertów i specjalistów na najważniejsze tematy. Uczestniczymy w dyskusjach na najbardziej palące problemy i razem z Wami szukamy najlepszych rozwiązań.

Na łamach „Świata Problemów” pokazujemy m.in.:

 • jak realizować powierzone gminom zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • jak stworzyć dobry gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • jak wygląda polityka wobec alkoholu na wszystkich szczeblach administracyjnych,
 • jak efektywnie pomagać rodzinom z problemem alkoholowym,
 • praktykę terapeutyczną i nowoczesne metody stosowane w leczeniu uzależnień,
 • na czym polega interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemów w społecznościach lokalnych,
 • o czym warto pamiętać, planując działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży,
 • jak prawo wpływa na naszą rzeczywistość.

Ponadto tworzymy możliwość porozumiewania się, wymiany myśli i doświadczeń w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i innych problemów społecznych ważnych dla społeczności lokalnych.

Wydawcą miesięcznika „Świat Problemów” jest ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z Warszawy (www.etoh.edu.pl).

Nasi sponsorzy:

Miesięcznik "Świat Problemów" było dofinansowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Pismo było współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Projekt był dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia